دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای جزء مثبت تابع ، جزء مثبت یک تابع

جزء مثبت تابع ، جزء مثبت یک تابع
positive part of a function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی جزء مثبت تابع ، جزء مثبت یک تابع و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ