دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع هموگرافیک ؛ تابع همنگار ، تابع هوموگرافیک

تابع هموگرافیک ؛ تابع همنگار ، تابع هوموگرافیک
homographic function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع هموگرافیک ؛ تابع همنگار ، تابع هوموگرافیک و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ