دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع نمایی حقیقی

تابع نمایی حقیقی
real exponential function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع نمایی حقیقی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ