دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع مخرج کسر ، تابع مخرج

تابع مخرج کسر ، تابع مخرج
denominator function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع مخرج کسر ، تابع مخرج و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ