دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای 1 تابع هدف (برنامه‌ریزی خطی) 2 تابع عینی (استنباط آماری)

1 تابع هدف (برنامه‌ریزی خطی) 2 تابع عینی (استنباط آماری)
objective function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی 1 تابع هدف (برنامه‌ریزی خطی) 2 تابع عینی (استنباط آماری) و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ