دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع x-مینیمال

تابع x-مینیمال
x minimal function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع x-مینیمال و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ