دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع یک‌به‌یک ، تابع یک به یک

تابع یک‌به‌یک ، تابع یک به یک
injective function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع یک‌به‌یک ، تابع یک به یک و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ