دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع مجموعه ای جمعی تابعی مجموعه ای با این ویژگی ها که

تابع مجموعه ای جمعی تابعی مجموعه ای با این ویژگی ها که : 1- اجتماع هر دو مجموعه در بُرد تابع ، خود در برد تابع باشد ، 2- مقدار تابع به ازای یک اجتماع متناهی از مجموعه های مجزّا در بُرد تابع مجموعه ای ، برابر با مجموع مقادیر به ازای هر یک از مجموعه های واقع در اجتماع باشد کلمه مترادف : finitely additive set function
additive set function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع مجموعه ای جمعی تابعی مجموعه ای با این ویژگی ها که : 1- اجتماع هر دو مجموعه در بُرد تابع ، خود و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ