دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع ناپیوسته ، تابع منفصل

تابع ناپیوسته ، تابع منفصل
discontinuous function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع ناپیوسته ، تابع منفصل و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ