دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع زتا (تابع زتای ریمان)

تابع زتا (تابع زتای ریمان)
zeta function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع زتا (تابع زتای ریمان) و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ