دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع تقریبا همه جا پیوسته

تابع تقریبا همه جا پیوسته
almost everywhere continuous function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع تقریبا همه جا پیوسته و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ