دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع معکوسی موضعی

تابع معکوسی موضعی
local inverse function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع معکوسی موضعی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ