دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع هزینه ی نهائی

تابع هزینه ی نهائی
marginal cost function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع هزینه ی نهائی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ