دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع اکیدا یکنوای صعودی

تابع اکیدا یکنوای صعودی
strictly monotone increasing function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع اکیدا یکنوای صعودی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ