دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع زبرجمعی

تابع زبرجمعی
superadditive function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع زبرجمعی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ