دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی non negative function

non negative function
تابع نامنفی
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی non negative function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی