دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی logic function

logic function
تابع منطقی
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی logic function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی