دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای نظریه ی پیوستگی تابع

نظریه ی پیوستگی تابع
due to the continuity of function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی نظریه ی پیوستگی تابع و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ