دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع کاملا یکنوا

تابع کاملا یکنوا
completely monotonic function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع کاملا یکنوا و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ