دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی function

function
تابع ، تابع / کلمات مرتبط admissible function scatter function Psi-function step function circular coverage function continuous function density function empirical density function spectral density function exponential density function polygamma function polynomial function function of several variables quadrigamma function gamma function incomplete gamma function canonical function decreasing function concave function control function convex function cumulative probability function spline function measurable function Lebesgue measurable function Debye energy function function of bounded variation recursive function interval function belief function beta function incomplete beta function estimating function multivariate fitness function preference function Borel measurable function unbounded function Bessel function piecewise continuous function influence function cumulative function random function admissible decision function nonrandomized decision function generalized function transition function almost periodic function Levy concentration function maximal concentration function mean concentration function power function ideal power function empirical distribution function cumulative distribution function joint distribution function additive function error function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی