دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع احتمال چند متغیره

تابع احتمال چند متغیره
multivariate probability function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع احتمال چند متغیره و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ