دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی joint characteristics function

joint characteristics function
تابع مشخّص توأم
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی joint characteristics function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی