دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای نقطه ی منفرد یک تابع تحلیلی

نقطه ی منفرد یک تابع تحلیلی
singular point of an analytic function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی نقطه ی منفرد یک تابع تحلیلی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ