دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای عمل مورد نظر

عمل مورد نظر
desired function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی عمل مورد نظر و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ