دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی vector function

vector function
تابع برداری
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی vector function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی