دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع گنگ بیضوی

تابع گنگ بیضوی
elliptic irrational function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع گنگ بیضوی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ