دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع تغییرات منفی

تابع تغییرات منفی
negative variation function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع تغییرات منفی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ