دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع اندازه‌پذیر لبگ ، تابع اندازه پذیر لبگ

تابع اندازه‌پذیر لبگ ، تابع اندازه پذیر لبگ
lebesgue measurable function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع اندازه‌پذیر لبگ ، تابع اندازه پذیر لبگ و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ