دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع احتمال تجمّعی ، تابع احتمال تجمعی

تابع احتمال تجمّعی ، تابع احتمال تجمعی
cumulative probability function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع احتمال تجمّعی ، تابع احتمال تجمعی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ