دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع مشتق ، تابع جدامد

تابع مشتق ، تابع جدامد
derived function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع مشتق ، تابع جدامد و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ