دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای نمودار تابع

نمودار تابع
diagram of a function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی نمودار تابع و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ