دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای توابع مثلثاتی مستقیم

توابع مثلثاتی مستقیم
direct trigonometric function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی توابع مثلثاتی مستقیم و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ