دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع توزیع پیوسته

تابع توزیع پیوسته
continuous type distribution function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع توزیع پیوسته و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ