دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع اکیدا یکنوا

تابع اکیدا یکنوا
strictly monotone function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع اکیدا یکنوا و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ