دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع عملکرد ، تابع عمل کننده

تابع عملکرد ، تابع عمل کننده
operating function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع عملکرد ، تابع عمل کننده و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ