دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی rational integer function

rational integer function
تابع صحیح گویا
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی rational integer function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی