دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی zero of a function

zero of a function
صفر یک تابع ، صفر تابع
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی zero of a function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی