دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع نمایی

تابع نمایی
exponential function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع نمایی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ