دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی spectral function

spectral function
تابع طیفی
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی spectral function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی