دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع یکّه ی هویساید ، تابع یکه ی هوی ساید

تابع یکّه ی هویساید ، تابع یکه ی هوی ساید
heaviside unit function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع یکّه ی هویساید ، تابع یکه ی هوی ساید و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ