دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع ضعیف-انتگرال پذیر

تابع ضعیف-انتگرال پذیر
weakly integrable function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع ضعیف-انتگرال پذیر و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ