دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی harmonic function

harmonic function
تابع توافقی ، تابع همساز
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی harmonic function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی