دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی conditional probability density function

conditional probability density function
تابع چگالی احتمال شرطی
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی conditional probability density function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی