دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع توزیع شعاعی

تابع توزیع شعاعی
radial distribution function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع توزیع شعاعی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ