دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع صحیح منطق

تابع صحیح منطق
rational integral function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع صحیح منطق و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ