دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی cross sectional area function

cross sectional area function
تابع سطح مقطع عرضی ، تابع مساحت مقطع عرضی
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی cross sectional area function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی