دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع درجه

تابع درجه
degree function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع درجه و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ