دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع چند جمله ای درجه دوّم ، تابع چندجمله ای درجه ی دوم

تابع چند جمله ای درجه دوّم ، تابع چندجمله ای درجه ی دوم
second order polynomial function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع چند جمله ای درجه دوّم ، تابع چندجمله ای درجه ی دوم و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ