دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای دیفرانسیل تابع چند متغیر

دیفرانسیل تابع چند متغیر
differential of composite function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی دیفرانسیل تابع چند متغیر و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ