دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع تقاضا

تابع تقاضا
demand function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع تقاضا و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ